Skip to main content

Programma overzicht

Maandelijkse gebedsdagen Smakt (Venray)

 

Het maandelijks dagprogramma vindt steeds plaats op de woensdagmorgen, in de kerk van Smakt (van 9:00 uur tot 16:00 uur) en wel op:

 • 4 Januari
 • 1 Februari
 • 1 Maart
 • 5 April
 • 3 Mei
 • 7 Juni
 • 5 Juli
 • 2 Augustus
 • 6 September
 • 4 Oktober
 • 1 November
 • 6 Decemeber

Elke tweede woensdag nachtwake

Elke 2e woensdag van de maand vindt er een programma plaats met nachtelijke Eucharistische Aanbidding.
De nachtwake begint om 19:00 uur met een Eucharistieviering en eindigt de volgende dag om 07:00 uur met een Eucharistieviering, in huiskapel (pastorie)in Smakt.

 • 11 Januari
 • 09 Februari
 • 08 Maart
 • 12 April
 • 10 Mei
 • 14 Juni
 • 12 Juli
 • 09 Augustus
 • 13 September
 • 11 Oktober
 • 08 November
 • 13 Decemeber

Gebedsdagen Pelgrimshuis Casa Nova

De gebedsdagen vinden elke 2de zondag van de maand plaats, in het Pelgrimshuis Casa Nova in Nijmegen.
De tijden van de gebedsdagen zijn van 15:00 uur tot 17:00 uur.
.
.

 • Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid
 • Lezing door de Pater
 • Genezingsgebed

Live- Stream via Google Meet

 

Eind november is Pater Vadakkel weer begonnen met zijn live- stream uitzendingen.
De inleiding zijn veelal in het Engels en worden vertaald. De frequentie van de uitzendingen zijn aangepast. Voorheen was dit op de donderdagavond, voortaan zal dit de eerste 2donderdagen van de maand zijn, eveneens op de donderdagavond en wederom van 20:00u tot 21:00u en wel voor mensen in Nederland en België.

 

Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad, en uw genezing zal snellijk uitspruiten; en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heengaan, en de heerlijkheid des HEEREN zal uw achtertocht wezen.

Jesaja 58:8

 

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijve, en uw blijdschap vervuld worden.

Johannes 15:11

 

Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.

Psalmen 91:11

 

Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.

Mattheüs 7:7

 

HEERE, mijn God! ik heb tot U geroepen, en Gij hebt mij genezen.

Psalmen 30:2

 

Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.

Johannes 7:38

 

Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Johannes 14:6

 

Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen: De Heere is mij een Helper, en ik zal niet vrezen, wat mij een mens zal doen.

Hebreeën 13:6

 

En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden; terwijl zij nog spreken, zo zal Ik horen.

Jesaja 65:24

 

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

1 Petrus 5:7

 

Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

Romeinen 8:31

 

Doch ik zal geduriglijk hopen, en zal al Uw lof nog groter maken.

Psalmen 71:14

 

De HEERE nu is Degene, Die voor uw aangezicht gaat; Die zal met u zijn; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten; vrees niet, en ontzet u niet.

Deuteronomium 31:8

 

Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen.

Jeremiah 29:12

1
1

Maandelijkse gebedsdagen Smakt (Venray)

 • Steeds vanaf 09:00 uur tot 12:00 uur.
 • Met H. Mis, Rozenkrans en Eucharistische aanbidding.
 • Introductie door pater Vadakkel.
 • Eucharistische genezingsgebeden.
 • Individuele zegening met het Allerheiligste Sacrament.
 • Individuele zegening met wisselende relikwieën.
 • Geestelijke begeleiding en zegening door Pater Dr. Joseph Vadakkel.
 • Maandelijkse zegening met de relikwie van St. Jozef en de H. Paus Joh. Paulus II.
Close Menu

NEDERLAND

Sint-Jozefkapel
Sint Jozeflaan 56a, 5817 AD Smakt (Venray)

E-mail: jozefsmakt@gmail.com
Tel: +31(0)478-561509
Mob: +31(0)6-17850099

DUITSLAND

Schloss Wissen
Schlossallee 26 D-47652 Weeze

E-mail: vadakkelj3@gmail.com
Mob: +49(0)1604679180
Web: www.ev-eucharistic.com