Skip to main content

Onze missie

Eucharistic Flame heeft de missie Jezus bekend temaken onder een groter publiek.
Katholiek Pater Vadakkel leidt de gebedsdagen, gebedsgenezingen en andere activiteiten
vanuit een door de bisschop erkende organisatie.

De programma’s welke u hier op de website nader omschreven vindt omvatten
verschillende terugkerende activiteiten:

 • Rozenkrans bidden
 • Eucharistische aanbidding
 • Heilige Mis
 • Lezingen en overwegingen door Pater Vadakkel
 • Gebedsgenezing
 • Zegeningen met relieken

Maandelijkse gebedsdagen Smakt (Venray)

Elke 1e woensdag van de maand, vindt er een gebedsdag plaats in
het St Jozef bedevaartsoord in Smakt
(gemeente Venray).
Er vinden ook gebedsdagen plaatst in Renkum en Nijmegen.
Het dag programma begint om 9.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

 • 09:00 tot 09:30 uur: Eucharistische Aanbidding in kerk van Smakt.
 • 09:30 tot 10:00 uur: Rozenkrans St Jozef.
 • 10:00 tot 11:00 uur: Eucharistieviering.
 • 11:00 tot 11:45 uur: Lezing door Pater Vadakkel uit India.
 • 11:45 tot 12:30 uur: Genezingsgebed en Eucharistische zegening.
 • 12:00 tot 13:00 uur: Middageten.
 • 13:00 tot 14.00 uur: Eucharistische Aanbidding in Jozef Kapel.
 • 14:00 tot 14.15 uur: Processie van kapel naar kerk.
 • 14:15 tot 14:45 uur: Rozenkrans H. Maria
 • 14:45 tot 15:00 uur: Eucharistische Aanbidding in kerk van Smakt.
 • 15:00 tot 15:20 uur: Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid.
 • 15:20 tot 16:00 uur: Genezingsgebed en Eucharistische zegening.

Nachtwake

Elke 2e woensdag van de maand vindt er een programma plaats met nachtelijke Eucharistische Aanbidding.
De nachtwake begint om 19:00 uur met een Eucharistieviering en eindigt de volgende dag om 07:00 uur met een Eucharistieviering, in huiskapel (pastorie)in Smakt.

 • 09 februari
 • 08 maart
 • 12 april
 • 10 mei
 • 14 juni
 • 12 juli
 • 09 augustus
 • 13 september
 • 11 oktober
 • 08 november
 • 13 december

Gebedsdagen Pelgrimshuis Casa Nova

De gebedsdagen vinden elke 2de zondag van de maand plaats, in het Pelgrimshuis Casa Nova in Nijmegen.
De tijden van de gebedsdagen zijn van 15:00 uur tot 17:00 uur.
.
.

 • Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid
 • Lezing door de Pater
 • Genezingsgebed
 

Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad, en uw genezing zal snellijk uitspruiten; en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heengaan, en de heerlijkheid des HEEREN zal uw achtertocht wezen.

Jesaja 58:8

 

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijve, en uw blijdschap vervuld worden.

Johannes 15:11

 

Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.

Psalmen 91:11

 

Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.

Mattheüs 7:7

 

HEERE, mijn God! ik heb tot U geroepen, en Gij hebt mij genezen.

Psalmen 30:2

 

Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.

Johannes 7:38

 

Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Johannes 14:6

 

Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen: De Heere is mij een Helper, en ik zal niet vrezen, wat mij een mens zal doen.

Hebreeën 13:6

 

En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden; terwijl zij nog spreken, zo zal Ik horen.

Jesaja 65:24

 

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

1 Petrus 5:7

 

Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

Romeinen 8:31

 

Doch ik zal geduriglijk hopen, en zal al Uw lof nog groter maken.

Psalmen 71:14

 

De HEERE nu is Degene, Die voor uw aangezicht gaat; Die zal met u zijn; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten; vrees niet, en ontzet u niet.

Deuteronomium 31:8

 

Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen.

Jeremiah 29:12

1
1

Bijbelvers 2 Kroniek 8

“Als ik de hemel sluit zodat er geen regen is, of de sprinkhaan opdraagt het land te verslinden, of pest onder mijn volk te sturen, als mijn volk dat bij mijn naam geroepen wordt zich nederig maakt, en bidt en mijn Aanschijn zoekt, en zich af keert van hun goddeloze manieren, dan zal ik dat vanuit de hemel horen en hun zonde vergeven en hun land genezen.”

Human Life International (Ierland) nodigt u uit om deel te nemen aan een grote missie van gebed en eerherstel voor ons volk en natie.

Dagelijks GEBED voor bescherming

Dagelijks gebed voor bescherming Heer, dat beloofde u: ‘Als mijn volk zich vernedert, bidt, mij zoekt en afkeert van hun slechte manieren, zal ik hun zonden horen en vergeven en ze herstellen’ … (2 Kronieken 7:14) De Heilige Drie-eenheid, in Jezus, de eniggeboren Zoon, U openbaarde Uzelf als de bron van het leven en onpeilbare bron van Goddelijke Genade, die luistert naar Uw Volk. Wij, het Nederlandse volk, samen met mensen uit andere landen, vragen U om aandacht te geven aan deze wereldwijde pandemie van het Coronavirus die we moeilijk moeten dragen. Vader God, wij vertrouwen onszelf toe aan uw Goddelijke Genade, via Onze Lieve Vrouw, Moeder van Genade en haar bedroefd en onbevlekt Hart, door St. Michaël en de Aartsengelen, St. Joseph, en al de heiligen en martelaren van onze naties.

Barmhartige Jezus, houdt Uw Helende Hand uit om ons te redden en te beschermen tegen deze ziekte, en wendt onze naties en onze zielen tot U als onze Verlosser. We vragen dit speciaal voor onze zieken, ouderen en kwetsbaren, voor gezinnen met jonge kinderen, voor onze behoeftigen en mensen die lijden aan een slechte geestelijke gezondheid, en iedereen die gevaar loopt.

Onze naties zijn U vergeten en hebben tegen U gezondigd.

We belijden onze zonden met de profeet Daniël: ‘Heer, we hebben tegen u gezondigd, we hebben goddeloos gehandeld, uw geboden verraden en zich van hen afgekeerd. Zuiverheid is van U; van ons de blik van schaamte vanwege de zonden die we dragen.” Luister naar ons, Heer open Uw ogen en zie onze benarde situatie. We vertrouwen niet op onze eigen werken, maar op Uw barmhartigheid als we onze nederige smeekbede aan u aanbevelen.

Heer, luister, vergeef en handel! Voor uw eigen bestwil vertraag uw barmhartigheid niet, omdat wij, Uw mensen, Uw naam dragen.

God Onze Vader, U bent zo vergevingsgezind en vol mededogen, we smeken om Uw genade, interventie en genezing. Door JEZUS CHRISTUS onze Heer in de kracht van het Kostbaarste Bloed. Amen.

O.L.V. van de Rozenkrans bid voor ons.

St. Joseph bid voor ons. Amen

Maandelijkse gebedsdagen Smakt (Venray)

 • Steeds vanaf 09:00 uur tot 16:00 uur.
 • Met H. Mis, Rozenkrans en Eucharistische aanbidding.
 • Introductie door pater Vadakkel.
 • Eucharistische genezingsgebeden.
 • Individuele zegening met het Allerheiligste Sacrament.
 • Individuele zegening met wisselende relikwieën.
 • Geestelijke begeleiding en zegening door Pater Dr. Joseph Vadakkel.
 • Maandelijkse zegening met de relikwie van St. Jozef en de H. Paus Joh. Paulus II.
Close Menu

NEDERLAND

Sint-Jozefkapel
Sint Jozeflaan 56a, 5817 AD Smakt (Venray)

E-mail: jozefsmakt@gmail.com
Tel: +31(0)478-561509
Mob: +31(0)6-17850099

DUITSLAND

Schloss Wissen
Schlossallee 26 D-47652 Weeze

E-mail: vadakkelj3@gmail.com
Mob: +49(0)1604679180
Web: www.ev-eucharistic.com